راه اندازی کتابخانه مدرسه

کتابخانه مدرسه به همت چند نفر از دانش آموزان دپارتمان مطالعه و یادگیری راه اندازی و کتابها دسته بندی و شماره گذاری شدند.

,

مایل به ثبت دیدگاه هستید؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.