روش همت

برای تحقق اهداف، اصول و مبانی تعریف شده در دبیرستان همت تلاش شده بر هشت ابزار اجرایی به عنوان روش همت به صورت ویژه تمرکز صورت پذیرد.

خانه دوم

بستری برای تحقق شعار مدرسه زندگی
بیشتر بدانید

مُدامِ مُداوم

مسوولیت پذیری و مشارکت در امور مدرسه
بیشتر بدانید

زنگ مهارت

فراگیری مهارتهای کاربردی با چاشنی انتخاب
بیشتر بدانید

زنگ زندگی

زمانی برای آموختن و تمرین مهارت‌های زندگی
بیشتر بدانید

اردوهای هدفمند

گسترش محیط یادگیری به خارج از مدرسه
بیشتر بدانید

خانواده در متن

هم‌افزایی با والدین در جایگاه اصلی تربیت
بیشتر بدانید

پیشگامان

فرصت آفرینی برای رشد استعدادهای برتر
بیشتر بدانید

رصد و ارزیابی

سنجشی به وسعت ۳۶۰ درجه
بیشتر بدانید