مُدامِ مُداوم

مدام مخفف «مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه» است. بر اساس این طرح در یک روز از سال تحصیلی، دانش آموزان اداره امور مدرسه را به صورت نمادین برعهده می گیرند و در نقش مدیر، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می‌پردازند.

در این طرح دانش آموزان تدریس دروس را در کلاس بر عهده دارند و امور مربوط به مدیریت را هم انجام می دهند. بعضی مسئولیتهای مدرسه خودشان را بر عهده ی گیرند و در کارها مشارکت می کنند. اصل این برنامه مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه است. قرار است دانش آموزان در اداره کلاسهای درس، در مراسمهای مختلف و پروژه های در حال انجام کمک کنند؛ اگر لازم شد درس بدهند یا کمک یار خدمتگذار مدرسه باشند.
دانش آموزان در حقیقت قرار است به واسطه این برنامه مهارتهای زندگی را بیاموزند. با اجرای طرح مدام دانش‏ آموزان در اداره‎ی مدرسه سهیم می ‏شوند، ضمن این‏که این امر باعث اغنای روانی و اجتماعی آنان و در نتیجه آمادگی برای قبول مسئولیت‏های دیگر خواهد شد.

هدف این طرح در آموزش و پرورش آشنایی دانش آموزان با مشکلات مدرسه و مسئولیت پذیری، و شرکت و هم فکری در حل مشکلات است. اما مشکل اساسی این طرح این است نمادین است و به یک روز در سال تحصیلی ختم می‌شود.

در مدرسه همت تلاش بر این است که با استمرار و مداومت در اجرای طراح مدام به اهداف طرح به صورت جدی تری نزدیک شد. برخی بسترهای دستیابی به مدامِ مداوم در مدرسه زندگی عبارتند از:

  • دپارتمانهای دانش آموزی

  • سپردن مدیریت قلمروهای مدرسه به دانش آموزان

  • تدریس دانش آموزان در کلاسهای درس