اردوهای هدفمند

اردو، بازدید، سیاحت در طبیعت و سفر به عنوان یکی از منابع یادگیری اکتشافی به صورت خاص مورد توجه مدرسه زندگی است. از سوی دیگر در آیات قرآن کریم (انعام/۱۱، نحل/۳۶، نحل/۶۹، عنکبوت/۲۰، روم/۴۲، سباء/۱۸ و آل عمران/۱۳۷) تاکید زیادی در زمینه سیر و سیاحت در زمین شده است که در راستای تربیت دینی و نگاه آیت بین به آفرینش این موضوع بسیار مهم است.

بنابراین اردو در مدرسه همت صرفا به عنوان یک برنامه جانبی تفریحی تلقی نمیشود و بخشی از برنامه مدرسه برگزاری اردوهای مختلف و متنوع ماجرا محور درون شهری و برون شهری در فرصتهای به وجود آمده است.

در مورد برخی از فواید اردو و کارکردهای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایجاد روحیه خودسازی و اعتماد به نفس
  • کشف و پرورش استعدادهای نهفته
  • ایجاد روحیه و نشاط همراه با تفریحات سالم در زندگی
  • آشنایی با زندگی عملی و بدون اتکاء به دیگران،‌تقویت روحیه خدمت و زندگی اجتماعی و آشنایی با فعالیت های گروهی
  • برقراری روابط عاطفی مطلوب بین مربیان و فراگیران
  • کشف و شناخت مشکلات های روحی و مشکلات رفتاری
  • بررسی و آشنایی با مسایل تاریخی،‌ فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و هنری
  • آموزش فنون و مهارت های مختلف در اردو
  • ایجاد یک خاطره خوش و به یاد ماندنی
  • تخلیه انرژی مازاد در محیط اردو و ایجاد تعادل