صفحه اختصاصی درس

در دست طراحی، بزودی مطالب این صفحه تکمیل خواهد شد!

هر درس در سامانه LMS یک صفحه مخصوص دارد که معلم و فراگیران به آن دسترسی دارند. معمولا در ابتدای صفحه هر درس ، کلاس آنلاین ، تالاراعلانات و دفتر حضور و غیاب وجود دارد.معلم هر درس قبل از آغاز سال تحصیلی شروع به تکمیل محتوای درس می کند و میتواند زمان معین هر محتوا را برای فراگیران قابل مشاهده کند. محتوای صفحه درس می تواند شامل فایلهای مختلف تدریس ، فیلم های کمک آموزشی و پیوند به صفحات دیگر ، تکالیف، آزمونها و … باشد که با صفحه بندی منظمی در صفحه درس قرار میگیرد.فراگیران علاوه بر استفاده از محتواهای آموزشی درس از همین طریق پاسخ تکالیف درس را ارسال می کنند و در آزمونهای درس شرکت می کنند. امکان ثبت و مشاهده نمرات و بازخورد معلم در تکالیف و آزمونها و حتی پرسش های شفاهی کلاس آنلاین برای معلم و فراگیران فراهم است.