گروه‌های همدرس هشتم

وضعیت گروه های همدرس تا پایان اسفند ۹۹

گروه شماره یک

آقایان اسماعیلی، یوسفی، مظفری، عباس‌پور، مهدی پور

حضور در کلاس ۷۵%
حضور در صبحگاه ۴۸%
آزمون جامع ۵۳%
تحویل تکالیف ۵۵%

گروه شماره دو

آقایان ربانی، رنجکش، حبیب اللهیان، قربانی

حضور در کلاس ۶۵%
حضور در صبحگاه ۵۸%
آزمون جامع ۵۱%
تحویل تکالیف ۴۹%

گروه شماره سه

آقایان صیادی، زمانیان، طائف‌نیا، خطیبی، محققیان

حضور در کلاس ۸۰%
حضور در صبحگاه ۴۱%
آزمون جامع ۳۱%
تحویل تکالیف ۴۵%

گروه شماره چهار

آقایان ریاحی، مزروعی، جاوری، اسدی، سادات، نظری

حضور در کلاس ۸۵%
حضور در صبحگاه ۴۹%
آزمون جامع ۴۶%
تحویل تکالیف ۳۷%

گروه شماره پنج

آقایان صیادزاده، احسان‌پور، قندهاری، پیری، حاج زرگرباشی

حضور در کلاس ۸۵%
حضور در صبحگاه ۷۱%
آزمون جامع ۳۷%
تحویل تکالیف ۵۴%

گروه شماره شش

آقایان جعفری، پورمدنی، یزدانی، شیرانی، واحد

حضور در کلاس ۷۵%
حضور در صبحگاه ۶۳%
آزمون جامع ۵۲%
تحویل تکالیف ۵۸%