گروه‌های همدرس هفتم

وضعیت گروه های همدرس تا پایان فرودین ۱۴۰۰

گروه شماره یک

آقایان عبداللهی، احمدی، اسدی، ارزانی، نقی‌آبادی

حضور در کلاس ۸۵%
حضور در صبحگاه ۵۰%
میان ترم ۸۲%
تحویل تکالیف ۶۹%

گروه شماره دو

آقایان نوری، عسکری، اکرمی، رحیم‌زاده، مصورطاهری

حضور در کلاس ۸۵%
حضور در صبحگاه ۶۰%
میان ترم ۷۹%
تحویل تکالیف ۶۵%

گروه شماره سه

آقایان قدیریان، آقااسماعیلی، هدایت

حضور در کلاس ۵۰%
حضور در صبحگاه ۱۰%
میان ترم ۷۱%
تحویل تکالیف ۴۸%

گروه شماره چهار

آقایان مرنجیان، شهامت‌خواه، حبیب اللهی، شریفی

حضور در کلاس ۷۵%
حضور در صبحگاه ۶۰%
میان ترم ۸۳%
تحویل تکالیف ۷۱%

گروه شماره پنج

آقایان کدخدایی، خسروی، قدیمی، فقیه ایمانی، ممتاز

حضور در کلاس ۶۵%
حضور در صبحگاه ۵۰%
میان ترم ۷۸%
تحویل تکالیف ۶۵%

گروه شماره شش

آقایان نژاد تبریزی، مزروعی، طباطبایی، کاظم زاده، صفوی

حضور در کلاس ۹۰%
حضور در صبحگاه ۴۰%
میان ترم ۶۹%
تحویل تکالیف ۵۷%

وضعیت گروه های همدرس تا پایان اسفند ۹۹

گروه شماره یک

آقایان عبداللهی، احمدی، اسدی، ارزانی، نقی‌آبادی

حضور در کلاس ۸۵%
حضور در صبحگاه ۴۹%
آزمون جامع ۴۶%
تحویل تکالیف ۷۰%

گروه شماره دو

آقایان نوری، عسکری، اکرمی، رحیم‌زاده، مصورطاهری

حضور در کلاس ۸۰%
حضور در صبحگاه ۷۰%
آزمون جامع ۴۰%
تحویل تکالیف ۵۰%

گروه شماره سه

آقایان قدیریان، آقااسماعیلی، هدایت

حضور در کلاس ۴۹%
حضور در صبحگاه ۱۵%
آزمون جامع ۳۵%
تحویل تکالیف ۴۰%

گروه شماره چهار

آقایان مرنجیان، شهامت‌خواه، حبیب اللهی، شریفی

حضور در کلاس ۹۰%
حضور در صبحگاه ۶۶%
آزمون جامع ۵۶%
تحویل تکالیف ۶۰%

گروه شماره پنج

آقایان کدخدایی، خسروی، قدیمی، فقیه ایمانی، ممتاز

حضور در کلاس ۷۰%
حضور در صبحگاه ۶۲%
آزمون جامع ۵۰%
تحویل تکالیف ۵۶%

گروه شماره شش

آقایان نژاد تبریزی، مزروعی، طباطبایی، کاظم زاده، صفوی

حضور در کلاس ۷۰%
حضور در صبحگاه ۵۳%
آزمون جامع ۴۵%
تحویل تکالیف ۳۹%