خانواده مسؤول تربیت فرزند است. پس باید برای تحقق این امر مهم ابتدا خانواده همت تشکیل شود و قوام یابد.