18 مارس, 2020

تصویرسازی و کارتون سازی مفهومی

جشنواره دانش آموزی سوره فجر توسط محمد صیادزاده – پس از چند ماه قرائت دسته جمعی سوره عزیز فجر، اختتامیه سوره فجر برگزار گردید و دانش […]
18 مارس, 2020

تصویرسازی و کارتون سازی مفهومی

جشنواره دانش آموزی سوره فجر توسط محمد صیادزاده – پس از چند ماه قرائت دسته جمعی سوره عزیز فجر، اختتامیه سوره فجر برگزار گردید و دانش […]