• قیمت: 550,000 تومان
    اردوها به ترتیب زمان برگزاری (چهارشنبه های هر هفته) ذکر شده و به شرط رسیدن به حد نصاب برگزار می گردند.
  • 0 تومان