هر اردو یک بسته تربیتی در محیطی جذاب ، پرنشاط و غیر رسمی است، که به صورت برنامه ریزی شده یک یا چند هدف تربیتی را دنبال می کند.