گرچه کلاس درس زندگی هیچ گاه تعطیل نمی شود، ولی در مدرسه همت سه روز دانش آموزان درسی با نام «زندگی» دارند.