دغدغه نسبت به مسائل واقعی زندگی به جای تمرکز بر آموزشهای غیرکاربردی