فن آموزی و تقویت مهارت های زندگی به جای انباشت اطلاعات و محفوظات